top of page
DMR-X-Anti2.jpg
นายก อบต.jpg
1567.png
OIC-DMR-BANNER.png
ANTI-CORP-DMR.jpg
รองนายก1 มือถือ.jpg

นายสนิท  สุขเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

รองนายก2 มือถือ.jpg

นายทิว  สังวาลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

งบการเงิน-ปี-65-นอน.jpg
เลาขุการนายก มือถือ.jpg

นายบาง  พุทธทง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

ปลัดอบต.jpg

นายประดิษฐ์ สมพงศ์สวัสดิ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์เอกสาร โครงการ/รายงานของอบต.ดงมะรุม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2566.jpg
 
 1. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน : คลิก

 2. คำสั่ง ๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : คลิก

 3. ประกาศ เรื่อง วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖ : คลิก

 4. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พ.ศ.๒๕๖๖ : คลิก

 5. เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิก

 6. คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิก

 7. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ : คลิก

 8. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี แนบท้ายประกาศ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ : คลิก

 9. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ : คลิก

 10. ประกาศคำสั่ง ๗/๒๕๖๖ มอบหมายให้รับผิดชอบงานรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิก

 11. ประกาศคำสั่ง ๓/๒๕๖๖ แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ : คลิก

 12. รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : คลิก

 13. การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะเสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิก

 14. กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ของ อบต.ดงมะรุม : คลิก

 15. รายงานผลการดำเนินการตามคำร้อง ปี ๒๕๖๕ : คลิก

 16. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม รอบ ๑๒ เดือน ตามระบบ e-PlanNacc : คลิก

 17. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม รอบ ๖ เดือน ตามระบบ e-PlanNacc : คลิก

 18. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ รายงาน ในระบบ e-PlanNACC : คลิกที่นี่

 19. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) : คลิกที่นี่

 20. ประกาศ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ : คลิก

 21. เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำปและพนักงานจ้าง : คลิก

 22. ประกาศการรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (คนงานและผู้ช่วยช่าง จำนวน ๓ อัตรา) : คลิก

 23. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) Action Plan For Zero Tolerance & Clean Thailand (2023-2027) : คลิก

 24. ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 25. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี : คลิกที่นี่

 26. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สังกัดกองคลัง) ๑ อัตรา : คลิกที่นี่

 27. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) : คลิกที่นี่

 28. ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 29. ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พ.ศ. ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 30. คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : คลิกที่นี่

 31. ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 32. รายงานความพึงพอใจของประชาชนในช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (ไลน์/เพจ) : คลิกที่นี่

 33. รายงานความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (การบริการ) : คลิกที่นี่

 34. เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ คลิกที่นี่

 35. ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมรายงานการผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน: คลิกที่นี่

 36. นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกอบต.ดงมะรุม ประกาศเจตนารมณ์ ปี  ๒๕๖๖ (คลิกที่นี่)

 37. วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖ (คลิกที่นี่) 

 38. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การส่วนตำบลดงมะรุม พ.ศ.๒๕๖๖ (คลิกที่นี่)

 39. รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 40. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ใสสะอาด ปี ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้"ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดย นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 41. ขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ปี ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 42. เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management Policy  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 43. เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 44. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 45. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 46. ประกาศเรื่อง แจ้งผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖) : หนังสือประกาศ / บัญชีรายชื่อ ภสด.3

 47. รายงานติดตามผลการปฎิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 48. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 49.  แผนการตรวจสอบภายใน อบต.ดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ประจำปี ๒๕๖๖

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ : คลิก

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ : คลิก

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ : คลิก

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๖ : คลิก

DMR-TAX2020.jpg
7-6-2565 13-37-02.png
ปปช2.png
ลิงค์หน่วยงาน
ROYALTHAIGOV.jpg
DLA.jpg
SKM.jpg
ASEAN.DLA.jpg
MPH.jpg
NHSO.jpg
Localfund.jpg
NHSO4.jpg
LPAO.jpg
KSRDistrict.jpg
SCHOOL-DMR.jpg
SSJ-LOP.jpg
องค์กรใน ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
Bandongmaroom-School2.jpg

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2566 คลิกที่นี่

Bandongmaroom-Hospital.jpg
เรื่องราวชาวดงมะรุม Dongmaroom's Life

โรงเรียน อสม. ดงมะรุม  เสียงของบ้านดงมะรุม


     ก้าวสู่ปีที่ 3 ของโรงเรียน อสม. ดงมะรุม กับความประทับใจตลอดการทำงาน ที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ผ่านบ้านหลังใหญ่ ผ่านกิจกรรมมากมาย ผ่านผู้คนที่หลากหลาย วันนี้ บ้านหลังนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ และให้กำลังใจเรามาโดยตลอด ขอบคุณน้องๆ อสม.น้อย ที่ร่วมกันกับพวกเราเป็นสีสันในการทำงานด้านสุขภาพ ขอบคุณ อสม.ใหญ่ ที่สละเวลา และร่วมทำอะไรก็ตามที่เราให้ทำ ที่สำคัญขอขอบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุมที่เป็นแหล่งงบประมาณให้พวกเราทีมงานได้มทำงานด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ 

คลิป : เสียงของบ้าน อสม.น้อย  อสม.ใหญ่ บ้านดงมะรุม 2 พ.ย.2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมรับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางการแก้ไขให้กับชาวตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ศาลาการเปรียญ หมูที่ ๗ วัดวังไผ่ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

          นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด กับส่วนราชการระดับท้องถิ่น ท้องที่ ทั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาชาวตำบลดงมะรุม พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา

      ทั้งนี้ นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอโคกสำโรง นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายก อบต.ดงมะรุม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประเด็นปัญหาในระดับพื้นที่ เสนอให้ส่วนราชการระดับจังหวัดดำเนินการ

 • ประกอบด้วย ประเด็นปัญหาในเรื่องการแก้ไขน้ำเพื่อการเกษตร การขุดลอกคูคลอง

 • การแก้ไขปัญหาฝายน้ำล้นที่เสื่อมโทรม และอ่างเก็บน้ำที่ชำรุด

 • การปรับปรุงถนนลาดยาง ม.๒ ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง ที่ชำรุดเสียหาย

 • การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ประชาชน

 • ปัญหาอื่นๆ ซึ่งจังหวัดจะนำประเด็นปัญหาทั้งหมดไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแก้ไขเพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมะรุมต่อไป

ขอขอบคุณ สทท.กาญจบบุรี

bottom of page