top of page
รวมภาพหน้าอบต.jpg
 • ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น : คลิกที่นี่
 • ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น : คลิกที่นี่
 • ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : คลิกที่นี่
 • โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม คลิกที่นี่
 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่
 • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่
 • การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 : คลิกที่นี่
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จังหวัดลพบุรี พ.ศ.๒๕๖๕ : คลิกที่นี่
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จังหวัดลพบุรี พ.ศ.๒๕๖๕ : คลิกที่นี่
  • รายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี : คลิกที่นี่
  • แผนการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทำงานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปี ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่
  • โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่
  • มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างกำลังใจ : คลิกที่นี่
  • เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานระบบแท่ง 2565 : คลิกที่นี่
  • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 : คลิกที่นี่
  • มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 : คลิกที่นี่
  • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 : คลิกที่นี่
  • รายงานผลการอบรมหลักสูตร ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๕ : คลิกที่นี่
  • การนำระบบ LHR  มาใช้ในการบันทึกข้อมูล : คลิกที่นี่
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (15 ตุลาคม 2563)
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) : คลิกที่นี่ 34mb.
 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี : คลิกที่นี่
 • แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ : คลิกที่นี่
 • แผนอัตรากำลัง  ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ : คลิกที่นี่ (44mb.)
 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : คลิกที่นี่
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (10 มกราคม 2566) : คลิกที่นี่
 • ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ดงมะรุม : คลิกที่นี่
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (19 มกราคม 2564) : คลิกที่นี่
 • กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น : คลิกที่นี่
 • ประกาศเรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : คลิกที่นี่
 • ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่
 • ประกาศเรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่
 • ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่
 • ประกาศ คณะกรรมการกลางกรรมการส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) : คลิกที่นี่
 • ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางและการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : คลิกที่นี่
 • ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น : คลิกที่นี่
 • ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินดือน พ.ศ.๒๕๖๒ : คลิกที่นี่
 • ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ : คลิกที่นี่
 • เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) : คลิกที่นี่
 • เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับกาณโอน ย้าย ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๔ : คลิกที่นี่
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร : คลิกที่นี่
 • มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสร้างขวัญและกำลังใจ : คลิกที่นี่
 • การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร : คลิกที่นี่
 • ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก : คลิกที่นี่
 • แผนพัฒนาบุคลากร ปี (2564-2566) : คลิกที่นี่
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2563 : คลิกที่นี่
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 • รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : คลิกที่นี่

 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ปี ๒๕๖๗ : คลิกที่นี่

 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • คำสั่งเรื่อง การมอบหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • คำสั่งเรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • คำสั่งเรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • คำสั่งเรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • คำสั่งเรื่อง การมอบหน้าที่ภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • คำสั่งเรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด : คลิกที่นี่

 • คำสั่ง การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน : คลิกที่นี่

 • คำสั่งแบ่งงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2565 : คลิกที่นี่

 • คำสั่งแบ่งงาน สำนักปลัด 2565: คลิกที่นี่

 • คำสั่งแบ่งงาน กองสวัสดิการสังคม 2565 : คลิกที่นี่

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการในกองคลัง : คลิกที่นี่

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการในกองการศึกษาฯ : คลิกที่นี่

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการในกองช่าง : คลิกที่นี่

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการในกองสวัสดิการสังคม : คลิกที่นี่

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการในสำนักปลัด : คลิกที่นี่

 • คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา : คลิกที่นี่

 • ​คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง : คลิกที่นี่

 • คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง : คลิกที่นี่

 • คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ : คลิกที่นี่

 • คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด : คลิกที่นี่

 • คำสั่งแต่งตั้งรองปลัด รักษาราชการแทนปลัด : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผุู้อำนวยการกองช่าง : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกองคลัง : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม : คลิกที่นี่

 • โครงการหนูน้อยน่ารักเข้าวัดทำบุญ : คลิกที่นี่

 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามแก่เด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • แต่งตั้งคำสั่งรองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  : คลิกที่นี่

 • แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล : คลิกที่นี่

 • ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ : คลิกที่นี่
 • ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙) : คลิกที่นี่
 • ประกาศเรื่อง การกำหนด หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล : คลิกที่นี่
 • ประกาศเรื่อง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1: คลิกที่นี่
bottom of page