top of page

ประชาสัมพันธ์

  • อบต.ดงมะรุม ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานทีได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทีได่้รับรางวัล "หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA" จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. : คลิกที่นี่

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

  • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : คลิกที่นี่

  • ​ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

  • ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

  • ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ : คลิกที่นี่

DMR-AA2022.jpg
bottom of page