top of page
OFFICE_DMR_edited.jpg

ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

POP1.png
POP2.png
๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร
POP3.png
bottom of page