top of page
OFFICE_DMR_edited.jpg

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ การนับถือศาสนา
     ประชาชนในตำบลดงมะรุมจะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 9 แห่ง ดังนี้

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภาษาถิ่น
    ตำบลดงมะรุมมีประชากรที่อพยพมาจากหลายพื้นที่ทำให้มีความหลากหลายทางด้านภาษา และวัฒนธรรม
    ภาษาประจำถิ่น ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอีสาน และภาษาลาวหล่ม

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
     ประชาชนในตำบลดงมะรุมได้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบล ๑ กลุ่ม โดยมีสมาชิกกระจายอยู่ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันรับความรู้ทางด้านการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหาร เพื่อประกอบอาชีพสินค้าพื้นเมืองตำบลดงมะรุม

POP9.png
POP8.png
POP10.png
bottom of page