top of page
OFFICE_DMR_edited.jpg

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ น้ำ แหล่งน้ำตามธรรมชาติในเขตตำบลดงมะรุม

ลักษณะของแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำตำบลดงมะรุมมีลักษณะเป็นแหล่งน้ำจืด มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) แหล่งน้ำนิ่ง (Lentic / Standing water)
๒) แหล่งน้ำไหล (Lotic / Running water)

 

๘.๒ ป่าไม้ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มีลักษณะเป็นทุ่งเพื่อทำการเกษตร ป่าเสื่อมโทรม ไม่มีสภาพของป่าไม้และไม่มีพื้นที่ป่าไม้ในตำบลดงมะรุม

 

๘.๓ ภูเขา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมไม่มีภูเขา

 

๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
      ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นา ไร่ สวน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ

POP11.png
bottom of page