top of page
สำนักปลัด.jpg

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑) นางสาวฤทัยรัตน์ สะอาดเอี่ยม (หัวหน้าสำนักงานปลัด)


งานบริหารบุคคล

๒) นางกาณ์ดา  จำปาดิบ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

งานกิจการสภา
๓) นางบุปผา  ส่งศรี  (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

งานนโยบายและแผน
๔) นางสาวสุนิสา  สังวาลย์ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 

งานบริหารทั่วไป
๕) นางสาวสุมิตรา  วรนาม (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

 

งานบรรเทาสาธารณภัย
๖) จ่าสิบตรีไกรลาศ  บำรุง (เจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน)

 

คนงานทั่วไป
๗) นางบุญหลาย  บุญอ้อย  (คนงานทั่วไป)

๘) นายแจ่ม  บุญอ้อย  (คนงานทั่วไป)
๙) นายม่วย  บุญอ้อย  (คนงานทั่วไป)
๑๐) นายสุริยา  สะท้านวัตร  (คนงานทั่วไป)
๑๑) นายสมชาย  ทองแห้ว  (คนงานทั่วไป)
๑๒) นางเพรช หล่อทอง  (คนงานทั่วไป)
๑๓) นางสาวนรีรัตน์ ใจธรรม  (คนงานทั่วไป)
๑๔) นายประเสริญ ยืนทน (คนงานทั่วไป)
๑๕) นายมนู  เชียงดี (คนงานทั่วไป)
๑๖) นายประเทือง  ยืนทน (คนงานทั่วไป)

bottom of page