top of page
ITA-Banner.jpg

Integrity and Transparency Assessment (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓

---------------------------------------------------------------------

  • เอกสารเรื่อง ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ คู่มือการประเมิน
    - ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ITA Calendar 2024) : คลิกที่นี่
    - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ITA Manual 2024) :
    คลิกที่นี่

do-and-donts-2-A3.png
  • แนวปฏิบัติ-เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

bottom of page