top of page
ITA-Banner.jpg

Integrity and Transparency Assessment (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓

---------------------------------------------------------------------

do-and-donts-2-A3.png
  • แนวปฏิบัติ-เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

bottom of page