top of page

รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม ประจำปี พ.ศ.2566

  • ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ดงมะรุม สมัยสามัญประจำปี /ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ดงมะรุม สมัยสามัญประจำปี

  • ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 ของสภา อบต.ดงมะรุม : คลิกที่นี่

bottom of page