top of page

รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม ประจำปี  พ.ศ.2563

 • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สมัยสามัญที่ 3 พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่  1/2563 : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่  2/2563 : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีสมัยสามัญที่ 4 พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ครั้ง ๑ ปี ๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ดงมะรุม สมัยสามัญประจำปี /ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ดงมะรุม สมัยสามัญประจำปี

 • เรียกประชุมสภา อบต.ดงมะรุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 : ลิกที่นี่

รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม ประจำปี พ.ศ.2565

 • รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 1 ปี 2565 (5 มค.2565) : คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ดงมะรุม สมัยสามัญประจำปี /ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ดงมะรุม สมัยสามัญประจำปี

 • ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม สมัยสมัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 : คลิกที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 : คลิกที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2565 : คลิกที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 : คลิกที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ปี 2565 : คลิกที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565 : คลิกที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 : คลิกที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2565 : คลิกที่นี่
 • ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 : คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 (5 ม.ค.2565) : คลิกที่นี่

รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม ประจำปี พ.ศ.2566

 •  

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ดงมะรุม สมัยสามัญประจำปี /ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ดงมะรุม สมัยสามัญประจำปี

 • ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 ของสภา อบต.ดงมะรุม : คลิกที่นี่

รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม ประจำปี พ.ศ.2564

 • รายงานการประชุม ครั้งแรก (29 ธ.ค.2564) : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ครั้งแรก (29 ธ.ค.2564)  : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมสมัยวิสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมสมัยวิสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมสมัยวิสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุม  สมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญที่ 1 พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ดงมะรุม สมัยสามัญประจำปี /ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ดงมะรุม สมัยสามัญประจำปี

 • ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่

 • ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่

 • ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่

 • ประกาศอำเภอโคกสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ครั้งแรก (29 ธ.ค.2564) : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดสมัยประชุม 2564  : คลิกที่นี่

bottom of page