top of page
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน : คลิกที่นี่

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗๐) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม รอบ ๑๒ เดือน ตามระบบ e-PlanNacc : คลิก

 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม รอบ ๖ เดือน ตามระบบ e-PlanNacc : คลิก

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ รายงาน ในระบบ e-PlanNACC : คลิก

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) : คลิกที่นี่

 • รายงานข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดมะรุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) : คลิกที่นี่

 • รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน : คลิกที่นี่

 • ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) : คลิกที่นี่

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน : คลิกที่นี่

 • แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : คลิกที่นี่

 • แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติสำหรับหน่วยงาน งบประมาณปี ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 • รายงานข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) : คลิกที่นี่

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕: คลิกที่นี่

 • เรื่อง รายงานผลการดำเนินการระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕: คลิกที่นี่

 • เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) : คลิกที่นี่

 • รายงานคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบ ITAS : คลิกที่นี่

 • เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ : คลิกที่นี่

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • โครงการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 • รายงานข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ รอบ ๖ เดือน : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินการระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Intergrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 • ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) : คลิกที่นี่

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน : คลิกที่นี่

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2565 - 2568) : คลิกที่นี่ (30mb)

 • รายงานผลการดำเนินงานการตามการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 : คลิกที่นี่

 • รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ ITAS : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ 2564 : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563: คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ 2563 : คลิกที่นี่

 • สรุปคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563 (195 เรื่อง) : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์การทุจริตและข้อเรียกร้องฯ ปีงบประมาณ 2563 : คลิกที่นี่

 • รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 : คลิกที่นี่

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ 2564 : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 : คลิกที่นี่

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ 2564 : คลิกที่นี่

 • แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : คลิกที่นี่ (54mb.)

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน และ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน E-PLANNACC : คลิกที่นี่

 • แผ่นพับ การดำเนินงานต่อต้านการทุจริตของ อบต.ดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • มาตรการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ : คลิกที่นี่ (12mb.)

 • ประกาศ อบต.ดงมะรุม เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ : คลิกที่นี่

 • คำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น : คลิกที่นี่

bottom of page