top of page

ดำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

ตะกร้าหวายเทียม จากกลุ่มอาชีพตำบลดงมะรุม

มีจำหน่ายที่ กลุ่มสานตะกร้าหวายเทียมหมู่ที่ 12 หรือติดต่อสอบถามสินค้าที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลดงมะรุม

ตะกร้า01.jpg
ตะกร้า01.jpg

OTOP
One Tambon One Product

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

ตระกร้าดี TAKRA DEE

ราคา 450 บาท

ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้

ตะกร้าหวายเทียม จากกลุ่มอาชีพตำบลดงมะรุม

มีจำหน่ายที่ กลุ่มสานตะกร้าหวายเทียมหมู่ที่ 12 หรือติดต่อสอบถามสินค้าที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลดงมะรุม

bottom of page