top of page
OFFICE_DMR_edited.jpg

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

    ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มีการจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จำนวน ๑ แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง ตามข้อมูล ดังนี้

POP4.png
POP5.png

๔.๒ สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐบาล ๑๐ เตียง - แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๑ แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

๔.๓ อาชญากรรม

   องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน


๔.๔ ยาเสพติด
  ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมจากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกสำโรงได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
     องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ
(๔) ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
(๕) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
(๖) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
(๗) ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
(๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
(๙) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุน
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

bottom of page