top of page
คู่มือการปฎิบัติงาน
LINE_ALBUM_การประชุมสภาครั้งแรก_๒๒๐๓๑๑_15_edited.jpg

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการเรื่อง งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร (คลิกที่นี่)

 2. คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและพฤติมิชอบ (คลิกที่นี่)

 3. คู่มือบริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (คลิกที่นี่)

 4. คู่มือการปฏิบัติงานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (คลิกที่นี่)

 5. คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน (คลิกที่นี่)

 6. คู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ (คลิกที่นี่)

 7. คู่มือการจัดทำ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (คลิกที่นี่)

 8. คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คลิกที่นี่)

 9. คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คลิกที่นี่)

 10. คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (คลิกที่นี่)

 11. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (คลิกที่นี่)

 12. คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี (คลิกที่นี่)

 13. คู่มือนวัตกรรมใหม่ของนักวินัยท้องถิ่น (คลิกที่นี่)

 14. คู่มือรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คลิกที่นี่)

 15. คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (คลิกที่นี่)

 16. คู่มือการบริหารจัดการความรู้ : กระบวนการจัดการความรู้ (คลิกที่นี่)

 17. คู่มือองค์ประกอบหลักของการแลกเปลี่ยนความรู้ (คลิกที่นี่)

 18. คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คลิกที่นี่)

 19. คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง)  สำหรับหน่วยงานนำร่อง (คลิกที่นี่)

 20. คู่มือใช้งำนระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (คลิกที่นี่)

 21. คู่มือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (คลิกที่นี่)

 22. คู่มือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น (คลิกที่นี่)

 23. คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คลิกที่นี่)

 24. คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งซี ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (คลิกที่นี่)

 25. คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ (คลิกที่นี่)

 26. คู่มือการใช้งานระบบ INFO โครงการระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้ใช้งานระดับ อปท. (คลิกที่นี่)

bottom of page