top of page
กองการศึกษาใหม่.jpg

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑) นางวิภาดา  จันทรมาด (นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
๒) นางใหม่  เชาว์ไว (ครู)
๓) นางสาวบุปผา  สนิทนอก (ครูชำนาญการ)
๔) นางสาวพิมพ์พิมล  หลักเพ็ชร์ (ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก)

๕) นางสาวน้ำทิพย์ แก้วคชสาร ครูผู้ชว่ายดูแลเด็ก

๖) นางสาวภรธิชา สุขเจริญ (คนงานทั่วไป)

๗) นางสาวฉัตรสุดา พลูเพิ่ม (คนงานทั่วไป)

๘) นางสาวภัทรภรณ์  กาสี (คนงานทั่วไป)

bottom of page