top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์

contact-dmr-2023.jpg
ประกาศ อบต.ดงมะรุม
 1. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คลิกที่นี่

 2. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ คลิกที่นี่

 3. เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ คลิกที่นี่

 4. เรื่อง มอบหมายให้รับผิดชอบงานรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ปี พ.ศ.๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 5. เรื่อง ผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ปี พ.ศ.๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 6. เรื่อง จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่ิอนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ดำบลดงมะรุม ปี พ.ศ.๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 7. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจการติดตั้งป้ายหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 8. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ปี พ.ศ.๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 9. ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : PLA) ประจำปี 2563 (18 ธ.ค.2563) : คลิกที่นี่

 10. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (26 ตุลาคม 2563) : คลิกที่นี่

 11. เรื่อง รับโอน-ย้าย ตำแหน่ง สายงานบริหารท้องถิ่น (7 ตุลาคม 2563) : คลิกที่นี่

  1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 1.2 ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา 1.3 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 12. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่ (29 กรกฏาคม 2563)

  1. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

  2. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัย) สังกัด กองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา

 13. เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา : คลิกที่นี่ 14/4/2563

 14. เรื่อง รายงานการประชุม อบต.ดงมะรุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่ 8 ก.ค.2563

 15. เรื่อง สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 : คลิกที่นี่ (8 ก.ค.2563)

 16. เรื่อง สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวกการบริการประชาชน
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  ประจำปี พ.ศ. 2562 : คลิกที่นี่ (3 ก.ค.2563)

 17. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4  ปี (พ.ศ.2561-2564) : คลิกที่นี่ (23 เม.ย.2563)

 18. เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : คลิกที่นี่ (16 เม.ย.2563)

 19. เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน : คลิกที่นี่ (15 มี.ค.2563)

 20. เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.บัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 : (7 ก.พ.2563)

  1. ตารางบัญชีรายการที่ดิน : คลิกที่นี่

  2. หนังสือประกาศจากนายก อบต.ดงมะรุม : คลิกที่นี่

 21. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่

 22. เรื่อง แผนการดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

 23. เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assment : LPA) ประจำปี 2562 : คลิกที่นี่

 24. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 25. เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชี อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : คลิกที่นี่

 26. ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง (คนงานทั่วไป) : คลิกที่นี่

 27. ประกาศกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โปรดไปชำระภายในเวลากฏหมายกำหนด : คลิกที่นี่

 28. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 อบต.ดงมะรุม จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางการพัฒนาบุคลากร : คลิกที่นี่

 29. การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จำนวน 3 ตำแหน่ง : คลิกที่นี่

จดหมายข่าวอบต.ดงมะรุม
 • ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ : คลิก

 • ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน : คลิก

 • ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน : คลิก

 • ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม : คลิก

ดงมะรุมนิวส์-พค---มิย-65.png
ชาวดงมะรุมห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน

      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งแผ่นพับ "คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน" จำนวน 1,000 ใบ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

cover-WasteManagement.png

คู่มือประชาชน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อม

      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งแผ่นพับ "คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน" จำนวน 1,000 ใบ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

คู่มือประเภทที่ดินจัดสรร.png
bottom of page