top of page
กองช่าง.jpg

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑) นายประดิษฐ์ สมพงศ์สวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม 
(รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง)
๒) นางสาวสุรีพร  แก้วสิงห์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
๓) นายทิวากร สังวาลย์ (คนงานทั่วไป)
๔) นายสมพร สอนเครือ  (คนงานทั่วไป)

bottom of page