top of page
OFFICE_DMR_edited.jpg

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประกอบด้วยหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้

PYB.png

๒.๒ ด้านการเมือง
           องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นผู้บริหาร โดยแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหาร ประกอบด้วย รองนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ๒ คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ ๒ คน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน รวม ๒๓ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น
๑. นายวิชัย วงศ์ศรีไทย            ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
๒. นายสนิท สุขเจริญ               ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
๓. นายทิว สังวาลย์                  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
๔. นายธนพัฒน์ เรียงสันเที๊ยะ  ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม


สมาชิกสภาท้องถิ่น
๑. นายสุวัฒน์ เฉลิมสงฆ์         ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
๒. นายชำนาญ วันเพ็ญ           ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
๓. นางนงเยาว์ หงส์ร่อน          ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๑
๔. นายวิเศษ ศรีเฉลียว            ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๒

๕. นายสานิตย์ หลอดยา         ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๓
๖. นายเสถียร น้อยตั้ง             ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๔
๗. นายวิชัย คำกระสินธ์           ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๔
๘. นายขจร ยงยุทธ                 ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๕
๙. นายสมัค บัวรินทร์              ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๕
๑๐. นายวิเชียร ศรีวังพล         ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๖
๑๑. นายเกียรติ บุญมา            ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๖

๑๒. นายบุญคำ บุญมา            ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๗
๑๓. นายไล้ ป้อมรอด              ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๗
๑๔. นางอุบลวรรณ สะท้านวัตร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๘

๑๕. นายมนเทียร ยืนทน          ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๘

๑๖. นางมัจรินทร์ เสือโต          ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๙

๑๗. นายทองแดง เรียงสันเที๊ยะ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่๙
๑๘. นายประคอง อินทร์พล      ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๑๐
๑๙. นายอำนวย อ่อนน้อม        ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๑๐
๒๐. นายบรรทึก เพราะชม       ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๑๑
๒๑. นายผง คำดี                     ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๑๑
๒๒. นายไพรัช ศรีสว่าง           ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๑๒
๒๓. นางสาวหทัยรัตน์ กาสี      ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หมู่ที่ ๑๒

S1.png
S2.png

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง , การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ

๒.๒ การเลือกตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มีทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

bottom of page