top of page

กฎหมายที่เกี่ยวกับกับองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

 1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 : คลิกที่นี่

 2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 : คลิกที่นี่

 3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 : คลิกที่นี่

 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 : คลิกที่นี่

 5. กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : คลิกที่นี่

 6. กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 : คลิกที่นี่

 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 : คลิกที่นี่

 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 : คลิกที่นี่

 9. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 : คลิกที่นี่

 10. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : คลิกที่นี่

 11. พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 : คลิกที่นี่

 12. พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 : คลิกที่นี่

 13. พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 : คลิกที่นี่

 14. พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 : คลิกที่นี่

 15. พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 : คลิกที่นี่

 16. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : คลิกที่นี่

 17. หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 : คลิกที่นี่

 18. หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 : คลิกที่นี่

 19. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 : คลิกที่นี่

 20. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 : คลิกที่นี่

 21. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 : คลิกที่นี่

 22. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2548 : คลิกที่นี่

bottom of page