top of page

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page