top of page

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

1.ชื่อโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ.2566 2570)


2.วันที่ดำเนินการ/สถานที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม


3.ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

1.เพื่อให้เกิดความสุขในท้องถิ่นปราศจากการเลือกปฏิบัติในมติทางสังคมและความเหลื่อมล้ำในสังคมท้องถิ่นระหว่างราชการท้องถิ่นกับประชาชนในท้องถิ่น

2.เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

3.เพื่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทางสังคมในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากสิ่งใหม่ๆที่ดี

4.เพื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมรับทราบปัญหาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถใช้สิทธิ์หรือเสียงในการแสดงความคิดเห็นกับโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น

4.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน ประกอบด้วย

-ผู้บริหารท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง

-คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

-สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น

-กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น

-ส่วนราชการที่ในพื้นที่ตำบลดงมะรุม


5.ผลการมีส่วนร่วม

1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม

ครั งที่ 1/2567

2.ประชาชนในท้องถิ่นได้มี่ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น

3.ส่งผลให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป


6.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

โครงการที่นำเสนอจากความต้องการเพื่อนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาด้านต่างๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาและด้านอื่น ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์ การพัฒนาให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา โดยใช้เวทีประชาคมเป็นเครื่องมือ สามารถนาปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ กำหนด แผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page