top of page

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่บัดนี้-จนถึงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่บัดนี้-จนถึงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๗


หลักเกณฑ์การสมัคร

1. เด็กเล็กต้องมีภูมิลำเนาในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

2. รับสมัครเด็ก 2 ช่วงอายุ ดังนี้

    - ช่วงอายุที่ 1 อายุครบ 3 ปี บริบูรณื

    - ช่วงอายุที่ 2 เด็กมีอยุครบ 2 ปี 6 เดือน ขึ้นไป

3. เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครของศูนย์ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดา ตัวเด็ก) 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา / มารดา 1 ชุด

4. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ


ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page