top of page

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับภาพรวม มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยผู้ร่วมประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประกอบผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านและประชาชนจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อแจ้งโครงการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page