top of page
  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 : คลิกที่นี่

  2. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) : คลิกที่นี่

04

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

1. https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/plans

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_7970b81658aa4e64ae020dba68974221.pdf

06

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- พรบ. / พรก.

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ

- เทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติ

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/theoperation-laws

10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/privacypolicy

11

การดำเนินงาน

-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/theoperation

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_351f2464231746a1b9d1b07b8600adcf.pdf

17

การให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_4bf22a289aa447b49b13ad58a7a1c564.pdf

12

การดำเนินงาน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/plans

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_e223640774b94aefa67e0523660ef3af.pdf

19

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/theoperation-procurement

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_8b59534a380b4d4cbe70da3f882e721d.pdf

21

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/theoperation-procurement

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_ed8a155adceb49109c2c257cdb881f53.pdf

20

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/theoperation-procurement

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_f3c265e2710b41978385decc74cb6da6.pdf

22

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/theoperation-procurement

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_e2fd3eb33f2f4e35ab5af3c3ed2d82d2.pdf

24

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/theoperation-human-resource

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_6f0b45e4f24c43fba265047fac00cec4.pdf

26

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/theoperation-human-resource

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_ccfa5758b4d843468bb3106c1a09910f.pdf

27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/services

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_4410e3cfde944eb2b6309b9bd65e8d56.pdf

28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/misconductofofficials

35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/theoperation-fraud-prevention

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_6c7ddaa9005f4807a1dbc02c20ab3341.pdf

37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/theoperation-fraud-prevention

3.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_c35ccd0a2c284524ace60ca80138b6b4.pdf

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.https://www.dongmaroom.go.th/home

2.https://www.dongmaroom.go.th/_files/ugd/714934_521e5e5433324c82a4f01a8a221790aa.pdf

3.https://www.dongmaroom.go.th/post/eit2023

bottom of page