top of page

เปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

อัปเดตเมื่อ 3 เม.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัตรการ การประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ดงมะรุม รพสต.ดงมะรุม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง ปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง พนักงานส่วนตำบล ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน และประชาชนตำบลดงมะรุม ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมว่าด้วย เห็นด้วยกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการเพื่อปฎิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ลดการขัดแย้ง ส่งผลให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น

ทั้งนี้ในการประชุมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เสร็จสิ้นเรียบร้อย

ดาวน์โหลดสรุปเอกสารประกอบการประชุม พร้อมคำสั่งแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 2.59MB


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพการประชุมการมีส่วนร่วมดู 51 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page