top of page

โครงการประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลดงมะรุม ๑๒ หมู่บ้าน อบต.ดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

อัปเดตเมื่อ 27 เม.ย. 2566


๒ ประเด็น โครงการประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลดงมะรุม ๑๒ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยนายสนิท สุขเจริญ รองนายก ฯ ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ รองปลัด ฯ นางกนกกร พรมโลก ผอ.กองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลดงมะรุม (ชุดใหม่) เพื่อดำเนินงานด้านผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการการแสดงความคิดเห็น และคัดเลือกคณะกรรมการด้วยตัวชุมชนเอง เกิดการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น


๒.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้ารับการประชุม

๑. คณะผู้บริหาร จำนวน 5 คน

๒. คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ๑๒ หมู่บ้าน จำนวน ๘๔ คน


๓.ผลจากการมีส่วนร่วม


การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ

การมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุตำบล ในครั้งนี้ เพื่อช่วยและร่วมพัฒนาหมู่บ้าน โดยในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงมะรุมจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอโคกสำโรงสัญจร ในการจะสรุปผลการดำเนินงานของชมรมให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลอื่นอีก ๑๒ ตำบลได้ทราบและนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของชมรม ฯ ต่างๆ ต่อไป

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page