top of page

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม โดย อบต.ดงมะรุม ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคม มีดังนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาชีพต่างๆ อสม. ส่วนราชการที่มีหน่วยงานตั้งในพื้นที่ เพื่อมาประชุมประชาคมกันร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ เสนอโครงการเพื่อนำโครงการไปบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ประชาชนในเขตตำบลดงมะรุมสามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ สามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างได้ทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page