top of page

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้มีนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาเด็กเยาวชน ที่จะเป็นพลังอันส าคัญยิ่งของชาติ ได้มีความสุข ได้รับความบันเทิง สนุกสนานตามวัย ของเด็ก และสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษา


ในกิจกรรมมีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

และมอบจักรยานของรางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ห้างหุ้นส่วนและบริษัทต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมอบของรางววัลให้เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน ยังมีซุ้มกิจกรรมและการเล่นเกมต่างๆ ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกรับของรางวัล

โดยนายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นประธานพิธีเปิด ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 8:00 น.

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page