top of page

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อบำบัดสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๐:๐๐ น. นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อบำบัดสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง รวม 60 คน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page