top of page

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๐

อัปเดตเมื่อ 17 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ประธาน อสม. ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสัดส่วนระดับหมู่บ้าน หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ตำบลดงมะรุม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓

รวมถึง งานกองคลังออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ ให้กับประชาชน และกองการศึกษาฯศูนย์พัฒนาเด็กอบต.ดงมะรุม เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page