top of page

โครงการ กศน.อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อบต.ดงมะรุม ร่วมกับกศน.ตำบลดงมะรุม จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพิ้นที่ตำบลดงมะรุมให้มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย การจัดแยกขยะ การนำขยะมาให้ให้เกิดประโยชน์ การนำสิ่งของที่ทิ้งมาใช้ประโยชน์ เช่น การปลูกผักในขวดน้ำ โดยวิธีใช้ใส้เทียนแทนการรดน้ำดู 49 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page