top of page

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลดงมะรุม

นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้เปิดอบรม “คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้นำ” รวม ๘๐ คน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งให้ความรู้ด้านการป้องกันและการดูแลสุขภาพ สิทธิประโยชน์ ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

โดยมีวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้จาก พมจ.ลพบุรี นางพัชรี กลมแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลพบุรี และนางสาวสุพัตรา คำผา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ในหัวข้อ "สิทธิความพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖” เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page