top of page

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมอบต.ดงมะรุม สัญจร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

อัปเดตเมื่อ 1 มี.ค. 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (พ.ศ. 2566 - 2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำดภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2566 นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น, คณะผู้บริหารท้องถิ่น ,สมาชิก อบต. ,ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม ,สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง, ปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง , พนักงานส่วน , ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านและประชาชนตำบลดงมะรุม ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมว่าด้วยเห็นด้วยกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการ) ฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ลดการขัดแย้ง ส่งผลให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น ประชาชนได้มีส่วนร่วมใกการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้การเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น โดยมีผู้เข้ารับการประชาคม จำนวน 650 คน ลงพื้นที่ประฃุมประชาคม 12 หมู่บ้าน

การมีส่วนร่วมของประชาชนการที่จะแก้ปัญหาอุปสรรค ประชาชนในท้องถิ่นต้องมเข้าใจในสิทธิการมีส่วนร่วม ประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องรับรู้ถึงสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม


การเปิดโอกาสให้เข้าร่วม ปรชาคม
.pdf
Download PDF • 864KB


ดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page