top of page

แผนงานตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 -11.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมได้เข้าร่วมประชุม กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี ตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน แผนงานตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีการทบทวนสถานการณ์ภัยคุกคามและการจัดทำประมาณการภัยคุกคามของพื้นที่ รวมถึงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคาม 5 ด้าน ทางอบต.ดงมะรุมได้จัดทำไว้ ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกัน พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติฯ การให้เข้ากับสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบันของพื้นที่


































ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page