top of page

อบต.ดงมะรุม ส่งผู้ป่วย Covid-19 ที่ศูนย์พักคอย อบต. ดงมะรุม ที่หายป่วยแล้วกลับบ้าน

อบต.ดงมะรุม ปฏิบัติภาระกิจส่งผู้ป่วย Covid-19 ที่ศูนย์พักคอย อบต. ดงมะรุม ที่หายป่วยแล้วกลับบ้านได้ ตามมาตรการป้องกันการโรคโควิด-19 อย่างเรียบร้อย

#ศูนย์พักคอยของตำบลดงมะรุม #ดงมะรุมไม่ทิ้งกัน

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page