top of page

อบต.ดงมะรุม พร้อมป้องกันโรคระบาดโควิด-19

        เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ขอประชาสัมพันธ์การติดตามเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID 19)

         สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ทางอบต.ดงมะรุม มีการดำเนินการจุดคัดกรองสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 3 จุด คือ

จุดที่ 1 ณ ด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

จุดที่ 2 ณ บริเวณด้านล่าง ห้องป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และห้องสวัสดิการสังคม

จุดที่ 3 ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

โดยมี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการเพื่อป้องกันโรคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ เจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับผู้มาติดต่อราชการดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page