top of page

อบต.ดงมะรุม จัดประชุมประชาคมการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร

อบต.ดงมะรุม จัดการประชุมประชาคม เพื่อหารือการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ในวันจันทร์ ๒๒กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดดงมะรุม ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page