top of page

อบต.ดงมะรุม ได้รับใบประกาศนียบัตร ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ได้รับใบประกาศนียบัตร เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คะแนน " ผ่านดีเยี่ยม" จาก นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมาธิการ ปปช. เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page