top of page

อบต.ดงมะรุม ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ "หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA"

อบต.ดงมะรุม ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานทีได้รับผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ทีได่้รับรางวัล "หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA" จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.


ประกาศนียบัตร AA
.pdf
Download PDF • 1.59MB


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page