top of page

อบต.ดงมะรุม ประชุมด่วนช่วยเหลือเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ.2564 โรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ

อัปเดตเมื่อ 28 ก.พ. 2565

ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยภิบัติฉุกเฉิน พ.ศ.2564 โรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ โดยมีปศุสัตว์อำเภอและกรรมการ เข้าร่วมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเล็ก อบต.ดงมะรุม
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page