top of page

อบต.ดงมะรุม ประชุมข้าราชการ-พนักงานทัองถิ่น เพื่อสรุปผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายก อบต.พร้อมด้วยนายทิว สังวาลย์ รองนายก อบต. พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ รองปลัด รก.ปลัด อบต.ดงมะรุม ร่วมประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อสรุปผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 17 กันยายน 2564


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page