top of page

รายงานการประชุมสภาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาชิกสภา อบต.ดงมะรุม ประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page