top of page

รองปลัด อบต.ดงมะรุม ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 12 เขต ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต.

อัปเดตเมื่อ 30 พ.ย. 2564

ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม และเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 12 เขต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page