top of page

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย จ.ลพบุรี

ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับ ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ นายสุริยา แก้วฆ้องวงศ์ เจ้าของบ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๑ หลังคาเรือน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 2566 เวลา ๑๖.๑๓ น. สาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑ ราย ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น โอกาสนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสำโรง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page