top of page

มาตราการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญชวนชาวตำบลดงมะรุม จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากต้นทาง และลดภาวะโลกร้อน โดยสามารถใช้ถังพลาสติก ถังสี ที่มีฝาปิดนำมาทำถังขยะเปียก ส่งเสริมการใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดปริมาณก๊าซมีเทนที่เป็นตัวต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจก และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ

#ลดโลกร้อน #กำจัดขยะเปียก #ถังขยะอินทรีย์ #ถังขยะเปียกครัวเรือน


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page