top of page

ผลสำเร็จโครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียม

อบต.ดงมะรุม และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงมะรุม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดอบรมฝึกอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียม โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค.2565 ณ อบต.ดงมะรุม สำเร็จ และปิดโครงการโดยนายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายก อบต.ดงมะรุมดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page