top of page

ผจ.ลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาชาวตำบลดงมะรุม

อัปเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมรับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางการแก้ไขให้กับชาวตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ศาลาการเปรียญ หมูที่ ๗ วัดวังไผ่ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด กับส่วนราชการระดับท้องถิ่น ท้องที่ ทั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาชาวตำบลดงมะรุม พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอโคกสำโรง นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายก อบต.ดงมะรุม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประเด็นปัญหาในระดับพื้นที่ เสนอให้ส่วนราชการระดับจังหวัดดำเนินการ

  • ประกอบด้วย ประเด็นปัญหาในเรื่องการแก้ไขน้ำเพื่อการเกษตร การขุดลอกคูคลอง

  • การแก้ไขปัญหาฝายน้ำล้นที่เสื่อมโทรม และอ่างเก็บน้ำที่ชำรุด

  • การปรับปรุงถนนลาดยาง ม.๒ ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง ที่ชำรุดเสียหาย

  • การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ประชาชน

  • ปัญหาอื่นๆ ซึ่งจังหวัดจะนำประเด็นปัญหาทั้งหมดไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแก้ไขเพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมะรุมต่อไป

ขอขอบคุณ สทท.กาญจบบุรี- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page