top of page

ประมวลภาพ บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดงมะรุม

บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) หมายถึง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page