top of page

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 : วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสุวัฒน์ เฉลิมสงฆ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นประธานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page