top of page

ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ผู้สมัครมีความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ โรงเรียนโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page