top of page

ประชุมชมรมปลัด อปท.อำเภอโคกสำโรง

ประชุมชมรมปลัด อปท.อำเภอโคกสำโรง: 17 กันยายน 2564 นายณรงค์ ชัยจำรัส นอภ.โคกสำโรง เป็นประธานการประชุมชมรมปลัด อปท.อำเภอโคกสำโรง เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบปี การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (เลือกตั้ง อบต.) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การป้องกันโควิค-19 ณ อบต.โคกสำโรงดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page